ATADORP Betingelser

Disse Betingelser er gyldige fra 9. september 2019 og erstatter alle tidligere versioner.

Om ATADORP

Atadorp ApS tilbyder små virksomheder registrering af deres kasseoptælling via IOS app og website atadorp.dk.

Vores Applikation og Website tilbydes udelukkende til erhvervskunder.

Al brug af vores Applikation, er underlagt disse betingelser, som du (Kunden/dig) accepterer ved oprettelsen af adgangen til applikationen.

Hvis du repræsenterer en virksomhed, som bliver kunde hos os, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse Betingelser på virksomhedens vegne.

Du skal tillige når du opretter dig/din virksomhed acceptere vores persondatapolitik og vores databehandleraftale.

Bemærk at der kan gælde særlige vilkår i tillæg til disse Betingelser for de enkelte produkter.

Brug af Applikationen og køb af tillægsprodukter og -ydelser

ATADORP giver Kunden en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende Applikationen. Denne ret gælder udelukkende for Kunden og dennes rådgivere, og Applikationen må hverken benyttes for andre eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre. Du indestår for og har de fulde ansvar for dem, som du giver adgang til Applikationen eller som bruger dit login.

Kunden må hverken helt eller delvist overdrage sit abonnement til tredjemand uden skriftligt samtykke med ATADORP.

Pris og betalingsbetingelser

Alle priser er angivet i danske kroner og er ex. moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at ATADORP kan justere priserne, således at ATADORP stilles uændret. ATADORP har i øvrigt ret til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på deres Websites.

Faktureringsperiode og betalingstidspunkt fremgår af den enkelte abonnementstype. Abonnementsbeløbet opkræves forud for hver måned.

Ved indgåelse af en abonnementsordning giver Kunden automatisk ATADORP lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af Kundens kort.

Ved trækning på Kundens kort i forbindelse med abonnementsfornyelse vil der blive sendt en faktura for købet til Kundens e-mail.

Udskiftning/sletning af betalingskort

Kunden kan til enhver tid udskifte eller slette betalingskort under “Menu” -> “Abonnement”.

Kreditkortbetaling

ATADORP tager følgende betalingskort: Dankort, VISA, MasterCard og Maestro.

Aftalens varighed

Disse Betingelser gælder så længe Kunden har en konto, der giver adgang til Applikationen eller i øvrigt benytter sig af Applikationen. Kundens konto kan til enhver tid slettes ved at kontakte ATADORP support.

Ingen refundering eller fortrydelsesret

Applikationen udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

Opsigelse og overdragelse

Du kan opsige dit abonnement i Applikationen via fanebladet “Abonnement” under “Menu”. Opsigelse skal ske senest dagen før en ny abonnementsperiode påbegyndes.

ATADORP kan opsige abonnementet med 1 måneds varsel, eller øjeblikkeligt ved Kundens væsentlige overtrædelse af disse Betingelser, manglende betaling af abonnement eller ved Kundens insolvens.

ATADORP har ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand. ATADORP har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring og behandling af data. En liste over underleverandører, der anvendes til databehandling i ATADORP, kan findes her: ATADORP.dk/sikkerhed/underleverandoerer/.

Kundens data

De informationer du indtaster i Applikationen eller på anden vis deler med os behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjemand hvis der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger, hvis vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner det er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, Kundens konkurs eller lignende. ATADORP kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen.

Al information du sender til os eller indtaster på vores website (indlæg, kommentarer, spørgsmål, e-mails osv.) tilhører os, og vi kan gøre frit brug af den uden at godtgøre dig.

Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse på intet tidspunkt vil være tale om, at information om Kunden eller dennes data vil komme til tredjemands kundskab, således at Kunden kan identificeres.

Kundens adgang til egne data

Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data. Hvis et abonnement udløber eller opsiges, har Kunden stadig fuld adgang til sin egen konto og data, dog ikke adgang til indtastning af ny data.

Kundens data i selve Applikationen vil blive slettet efter 1 år.

Hvis ATADORP ønsker at lukke adgangen til Applikationen kan dette ske uden grund, men det skal varsles pr. e-mail til Kunden 3 måneder inden lukningen. Kunden har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis Kunden ikke har betalt for adgang til Applikationen.

Opdateringer og driftsstabilitet

ATADORP forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Applikationen. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen og vores website mens opdateringer foretages. ATADORP tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.

E-mail udsendelse

ATADORP har ret til  at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til Applikationen, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner og applikationer, som vurderes at være i legitim interesse for Kunden. ATADORP forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på ’afmeld’ linket i de fremsendte e-mails.

Kundens brug af ATADORP

Kunden er eneansvarlig for indholdet og lovligheden af kundens data og må ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom virusser) til softwaren eller med softwaren eller benytte softwaren til ulovlige eller ondsindede formål.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Vores priser afspejler nedenstående ansvarsfraskrivelser og begrænsninger:

Brugen af Applikationen foregår helt på eget ansvar. ATADORP kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til Applikationen.

ATADORP fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for ATADORP’s kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. ATADORP hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold og det maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Applikationen.

Brug af Applikationen, herunder bl.a. scanning af bilag, forslag til kontering, ATADORP support og anden kommunikation med ATADORP, skal udelukkende ses som vejledende, er på egen risiko og ATADORP kan derfor ikke stilles til ansvar herfor. Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt vi kan. men fejl kan ske. Derfor er det en god ide altid at checke med en revisor, eller anden fagkyndig person. Under alle omstændigheder skal du selv kontrollere, at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte.

Information på vores website eller i vores skal hverken betragtes som juridisk, skattemæssig, bogføringsmæssig eller anden form for professionel rådgivning eller ydelse. Check venligst alle dine detaljer og kontakt en professionel rådgiver om din aktuelle situation, for at få specifik rådgivning, før du træffer et valg.

Ansvar og ansvarsfraskrivelse ved brug af ATADORP Support

Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt, vi kan. Hjælpen du kan få i ATADORP Support er til enhver tid vejledende. Det er derfor altid en god ide at tjekke med en revisor eller anden fagkyndig person. Under alle omstændigheder skal du selv kontrollere, at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte. Brugen af hjælp fra ATADORP Support foregår helt på eget ansvar og ATADORP kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brugen af vejledning fra Supporten, herunder evt. fejl, mv..

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejer ATADORP ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til Applikationen og alt materiale på websites og i Applikationen. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.

Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til Applikationen eller andet materiale på websitet eller Applikationen til Kunden.

Kunden giver ATADORP og vores samarbejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale og data (bortset fra personoplysninger) der uploades af Kunden i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan drive og udvikle Applikationen og vores website, samt til markedsføring. Kunden indestår for, at materiale der uploades, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret.

Datasikkerhed

Selve vores behandling af personoplysninger, som Kunden er dataansvarlig for og som opbevares m.v. i Applikationen er reguleret i  Databehandleraftalen imellem ATADORP og Kunden. Ansvaret for behandlingen af Kundens personoplysninger, er reguleret af disse betingelser.

ATADORPs behandling af personoplysninger som dataansvarlig er underlagt vores persondatapolitik.

ATADORP kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på vores Website. Brug af Applikationen og/eller vores Website efter en ændring af Betingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede Betingelser.

Tvister

Opstår der uenighed mellem kunden og ATADORP skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.
Support
Vores support kan kontaktes på e-mail: kontakt@atadorpsupport.dk
Du kan læse vores abonnementsbetingelser her: Abonnementsbetingelser og vores databehandleraftale og persondatapolitik her: GDPR
© 2024 - CVR: 40651667